ŽUPNIJE LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, MARIJA ŠIRJE - ZIDANI MOST, RAZBOR POD LISCO
Loka
Loka pri Zidanem Mostu
Marija Širje 730 L
Marija Širje
Razbor pod Lisco 730 L
Razbor pod Lisco
Sv. Helena – zimska foto-croped
Sv. Helena

Duhovni upravitelj župnij sem župnik

Janez Furman

tel.: 041 773 222

Župnijski urad Loka pri Zidanem Mostu
Loka 54
1434 Loka pri Zidanem Mostu
SLOVENIJA